• Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Polcredit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz współpracujące z nią instytucje pożyczkowe tj. Wacredit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Milucredit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

A. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POLCREDIT SP. Z O.O. – ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Polcredit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-116) ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200 000 PLN; (dalej „Polcredit” lub „Spółka”), świadczący na rzecz współpracujących instytucji pożyczkowych (Milucredit sp. z o.o. i Wacredit sp. z o.o.) usługi pośrednictwa kredytowego i jest umocowany do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem oraz zawieraniem umowy kredytu konsumenckiego.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polcredit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Administrator”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach głównych:

a) rozpatrywania wniosku o pożyczkę lub podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy kredytu konsumenckiego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,

b) weryfikacji Pana/Pani tożsamości oraz spełnienia obowiązku identyfikacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 36 – 37 ustawy z dn. 18 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

c) marketingowych przed zawarciem umowy kredytu konsumenckiego, a w szczególności kontaktu drogą telefoniczną, w celu przedstawienia oferty i oceny zdolności kredytowej - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.a) Rozporządzenia,

d) marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych.

e) marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

f) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością Polcredit i cele poboczne będą powiązane z celami głównymi) w następujących celach pobocznych:

a) archiwizowanie danych,

b) prowadzenie audytów wewnętrznych w Polcredit,

c) prowadzenie badań statystycznych lub badań historycznych, lub naukowych,

d) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz Polcredit.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Z administratorem danych osobowych (Polcredit sp. z o.o.) można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@lawykredyt.pl lub telefonicznie pod numer: 22 228 21 03.

W Spółce wyznaczony jest inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pani Monika Macura. Z inspektorem ochrony danych z którym można skontaktować się pisemnie na adres pocztowy Polcredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-116) ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63 lub poprzez e-mail: iod@polcredit.pl.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Polcredit przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

a) dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo; branżę, w której Pani/ Pan pracuje, źródło dochodu, dochód miesięczny, dane pracodawcy;

b) dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu;

c) dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane w zależności od wybranej usługi – pożyczkodawcy Milucredit sp. z o.o. lub Wacredit sp. z o.o. w celu zawarcia umowy pożyczki i jej dalszej realizacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego tj.

a) Biuro Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,

b) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,

c) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,

d) Rejestr Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2

e) Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,

f) Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/,

g) Kaczmarski Group sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,

h) Kontomatik sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 51,
00-838 Warszawa,

i) Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Upes 23, LT-08128 Wilno

j) GetScore sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Danuty Siedzikówny 12

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Polcredit Lepszaoferta.pl S.A. oraz jej partnerom biznesowym w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług tych podmiotów, na podstawie Pana/ Pani zgody;

Dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie stosownej zgody wyrażonej przez Panią/Pana.

Pana/ Pani dane osobowe mogą być również udostępniane zewnętrznym dostawco usług, którzy wspierają nas w dostarczaniu komunikatów technicznych, marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych, w tym wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o rozpoczętym procesie wnioskowania o udzielenie produktu finansowego. Jednym z takich dostawców jest Cybba Inc. Politykę prywatności Cybba Inc. wraz z informacjami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj: https://cybba.com/privacy-policy/. Dostęp do przetwarzanych danych mogą mieć również: osoby, które zatrudnia Polcredit sp. z o.o., podmioty realizujące dla spółki usługi analityczne, informatyczne, programistyczne, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy usług telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację ze spółką. Takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniem Spółki.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Polcredit zbiera dane osobowe wyłącznie od osób, których dane dotyczą (tj. od osób składających wnioski o pożyczkę, osób wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osób składających reklamacje).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez:

a) dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania a jeśli wynikiem oceny jest podjęcie o nie przyznaniu pożyczki – przez okres 3 lat od zebrania danych;

b) dla celów stosowania środków bezpieczeństwa finansowegoprzez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne;

c) dla celów realizacji umowy kredytu konsumenckiego– przez okres trwania umowy;

d) dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – będą one przetwarzane przez Polcredit do czasu cofnięcia przez Panią/Pana stosownej zgody;

e) dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;

f) do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;

g) dla celów wykrywania nadużyć́ i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postepowań́;

h) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż̇ przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z umowy;

i) do celów archiwalnych - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat. Pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań, prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;

W przypadkach pozyskania przez Polcredit danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty - okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania lub odwołania zgody.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia tych danych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli wyraził/-a Pan/Pani zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, na przykład poprzez wysłanie maila na adres iod@polcredit.pl lub pod numer telefonu 22 228 21 03.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan również przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy kredytu konsumenckiego (z wyłączeniem przetwarzania w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, które jest dobrowolne).

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

W procesie oceny zdolności kredytowej Polcredit podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane podane przez Panią/ Pana oraz dane pozyskane z baz zewnętrznych. Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o stosowany przez Spółkę model scoringowy. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pożyczki lub na zaproponowanie Panu/ Pani określonego produktu finansowego.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów oceny zdolności kredytowej jest niezbędne do celu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego.

Na podstawie art. 105a ust. 1a Ustawy Prawo Bankowe, w przypadku wydania decyzji kredytowej, zarówno w przypadku odmowy, jak i udzielenia kredytu konsumenckiego, ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Polcredit sp. z o.o. o otrzymanie stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz do wyrażenia własnego stanowiska.

B. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MILUCREDIT SP. Z O.O. / WACREDIT SP. Z O.O., BĘDĄCYCH POŻYCZKODAWCAMI, NA RZECZ KTÓRYCH POLCREDIT SP. Z O.O. ŚWIADCZU USŁUGI POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych w zakresie, w jakim dane osobowe wykorzystywane są do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę, zawarcia umowy, a także, gdy ma to miejsce – przy działaniach związanych z zabezpieczeniem roszczeń, rozpatrywaniem reklamacji oraz działaniami windykacyjnymi są kredytodawcy:

MILUCREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-116), ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609277, NIP: 5213727444, REGON: 364019026, o kapitale zakładowym 200.000 zł,

lub

WACREDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609271, NIP: 5213727504, REGON: 364028232, o kapitale zakładowym 200.000 zł

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach głównych:

a) rozpatrywania wniosku o pożyczkę lub podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy kredytu konsumenckiego, a w przypadku jeśli dojdzie do zawarcia umowy kredytu konsumenckiego również w związku z jej wykonywaniem lub rozwiązaniem oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową takich jak: ocena zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów podejmujących decyzje kredytowe – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

b) weryfikacji Pana/ Pani tożsamości oraz spełnienia obowiązku identyfikacyjnego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 36 – 37 ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

c) marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych

d) marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną i listowną) po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia -podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia

e) rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością Milucredit sp. z o.o. lub Wacredit sp. z o.o. i cele poboczne będą powiązane z celami głównymi) w następujących celach pobocznych:

a) archiwizowanie danych,

b) prowadzenie audytów wewnętrznych w spółce,

c) prowadzenie badań statystycznych lub badań historycznych, lub naukowych,

d) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone na rzecz spółki.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

kontakt z Milucredit sp. z o.o. jest możliwy poprzez zwrócenie się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni Pani Monika Macura, poprzez:

adres e-mail: iod@milucredit.pl
pisemnie na adres siedziby ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane są wyłącznie od osób, których dane dotyczą (tj. od osób składających wnioski o pożyczkę, osób wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych, osób składających reklamacje), są przekazywane Milucredit sp. z o.o. lub Wacredit sp. z o.o. przez Polcredit sp. z o.o., zgodnie ze złożonym przez Panią/Pana formularzem w serwisie.

RODZAJ DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie:

a) dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo; branżę, źródło dochodu, dane pracodawcy;

b) dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu;

c) dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez kredytodawców Milucredit sp. z o.o. oraz Wacredit sp. z o.o. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego tj.:

a) Biuro Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,

b) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,

c) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,

d) Rejestr Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2

e) Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,

f) Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/,

g) Kaczmarski Group sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,

h) Kontomatik sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 51,
00-838 Warszawa,

i) Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Upes 23, LT-08128 Wilno

Dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie stosownej zgody wyrażonej przez Panią/Pana.

Pana/ Pani dane osobowe mogą być również udostępniane zewnętrznym dostawco usług, którzy wspierają nas w dostarczaniu komunikatów technicznych, marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych, w tym wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o rozpoczętym procesie wnioskowania o udzielenie produktu finansowego. Jednym z takich dostawców jest Cybba Inc. Politykę prywatności Cybba Inc. wraz z informacjami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj: https://cybba.com/privacy-policy/. Dostęp do przetwarzanych danych mogą mieć również: osoby, które zatrudnia Polcredit sp. z o.o., podmioty realizujące dla spółki usługi analityczne, informatyczne, programistyczne, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy usług telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację ze spółką. Takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniem Spółki.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania a jeśli wynikiem oceny jest podjęcie o nie przyznaniu pożyczki – przez okres 3 lat od zebrania danych;

b) dla celów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne;

c) dla celów realizacji umowy kredytu konsumenckiego– przez okres trwania umowy;

d) dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – będą one przetwarzane przez spółkę do czasu cofnięcia przez Panią/Pana stosownej zgody;

e) dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych

f) dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Milucredit sp. z o.o. lub Wacredit sp. z o.o. – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń

g) do celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;

h) dla celów wykrywania nadużyć́ i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;

i) dla celów tworzenia zestawień́, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż̇ przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

j) do celów archiwalnych - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat. Pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań, prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;

W przypadkach pozyskania przez Milucredit sp. z o.o. lub Wacredit sp. z o.o. danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty - okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania lub odwołania zgody.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia tych danych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli wyraził/-a Pan/Pani zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, na przykład poprzez wysłanie maila na adres iod@milucredit.pl lub iod@wacredit.pl.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Może Pani/Pan również przesłać te dane innemu Administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy kredytu konsumenckiego (z wyłączeniem przetwarzania w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, które jest dobrowolne).

 

Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej S. A.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z umowy zawartej z Biurem Informacji Kredytowej S. A. umowy informuję, że na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, w celu udostępnienia przez BIK do PolCredit sp. z o. o. lub współpracujących kredytodawców w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy kredytu konsumenckiego.

Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok podmiotu składającego zapytanie– stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK).

 

Dane kontaktowe

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

  • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda;
  • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla potrzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.
  • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

 

Kategorie przetwarzanych danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo; dane adresowe i teleadresowe; dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

 

Źródło pochodzenia danych

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe ze Spółki.

 

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania lub po jego wygaśnięciu –
w każdym przypadku w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;

dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;

dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pana/ Pani zgody tj. bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom,
o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.