• REGULAMIN SERWISU WWW.INTRATKA.PL

REGULAMIN SERWISU WWW.INTRATKA.PL

§1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) wydany został przez PolCredit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63 (00-116 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200.000,00 zł („PolCredit”).
 2. Regulamin określa warunki, na jakich PolCredit udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z serwisu internetowego pod adresem https://klient.intratka.pl („Serwis”) w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu („Użytkownicy”) oraz prawa i obowiązki PolCredit, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez PolCredit.
 3. Podczas korzystania z usług świadczonych w Serwisie Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem. W razie braku zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.
 4. Serwis jest przeznaczony dla Użytkowników będących pełnoletnimi osobami fizycznymi, którzy do dnia 13 grudnia 2020 r. włącznie dokonali rejestracji konta („Konto”) w serwisie pod adresem www.intratka.pl utrzymywanym i administrowanym przez PolCredit, na warunkach określonych w regulaminie: (Link) . Począwszy od dnia 14 grudnia 2020 r., PolCredit świadczy usługi utrzymania takich Kont oraz ich funkcjonalności za pośrednictwem Serwisu tj. pod adresem https://klient.intratka.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Po zalogowaniu do Konta Użytkownik uzyskuje m.in. dostęp do zamieszczonej w nim historii i dokumentacji dotyczącej zawartych przez Użytkownika umów pożyczek. Celem usunięcia wątpliwości wskazuje się, że Konto nie umożliwia Użytkownikowi dalszego aplikowania za pośrednictwem Serwisu o pożyczki.

§2 – Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  1. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
  2. posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,
  3. włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript,
  4. przy aktywności w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 3. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są pliki cookies, stosownie do treści Polityki Cookies.
 4. PolCredit dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było ze wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 5. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego PolCredit, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.
 6. PolCredit informuje, że korzystanie z usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym korzystanie z usług obarczone jest ryzykiem wystąpienia niebezpieczeństw charakterystycznych dla sieci Internet.
 7. Logowanie do Konta w Serwisie wymaga posiadania i użycia przez Użytkownika prawidłowej indywidualnej nazwy Użytkownika (login) oraz przyporządkowanego mu prawidłowego hasła.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§3 – Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych w Serwisie. Rozpoczęciem korzystania z usługi Konta jest zalogowanie do Konta. Dla usług dostępnych bez konieczności logowania, rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z Serwisu lub usunięcie swojego Konta, w przypadku korzystania z usług niewymagających logowania do konta, poprzez zaprzestanie przeglądania Serwisu.
 4. PolCredit zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

§5 – Zobowiązania PolCredit

 1. PolCredit dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
 2. PolCredit zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

§5 – Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w Koncie.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

§6 – Zablokowanie dostępu do Serwisu

 1. PolCredit zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
  1. podania nieprawdziwych danych osobowych,
  2. udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
  3. naruszenia dobrych obyczajów, w tym zarówno co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.
 2. Zablokowanie dostępu do Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez PolCredit.

§7 – Prawa autorskie

 1. Niniejszy Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością PolCredit.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez PolCredit oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu, przysługują wyłącznie PolCredit. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PolCredit jest zabronione.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

§8 – Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych dotyczących Użytkowników Serwisu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest PolCredit.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z PolCredit poprzez adres e-mail: info@intratka.pl, telefonicznie pod numer: 22 228 21 03 oraz na adres siedziby: PolCredit sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 (00-116 Warszawa).
 3. PolCredit wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres: PolCredit sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 (00-116 Warszawa) lub poprzez e-mail: iod@polcredit.pl.
 4. PolCredit przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i na następującej podstawie prawnej:
  1. wykonywanie zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. rozpatrzenie reklamacji Użytkowników przez PolCredit będącą podmiotem rynku finansowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PolCredit,
  3. podjęcie obrony przed potencjalnymi lub faktycznymi roszczeniami mogącymi wynikać lub wynikającymi ze świadczonych przez PolCredit usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych Użytkowników mogą, w zależności od sytuacji, być: osoby, które zatrudnia Polcredit sp. z o.o., podmioty realizujące dla PolCredit usługi analityczne, informatyczne, programistyczne, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie, firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację z PolCredit. Podmioty takie przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy zawartej z PolCredit i wyłącznie zgodnie z poleceniem PolCredit.
 6. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 7. W zależności od celu przetwarzania, dane osobowe Użytkowników są przez PolCredit przetwarzane przez okres następujący:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w tym również polegających na utrzymaniu Konta w Serwisie – przez okres trwania umowy;
  2. w celu rozpatrzenia przez PolCredit będącą podmiotem rynku finansowego reklamacji Użytkowników – przez wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa okres rozpatrywania takich reklamacji oraz przez okres przedawnienia potencjalnych lub faktycznych roszczeń majątkowych Użytkownika;
  3. w celu podjęcia obrony przed potencjalnymi lub faktycznymi roszczeniami mogącymi wynikać lub wynikającymi ze świadczonych przez PolCredit usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu – przez wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa okres przedawnienia potencjalnych lub faktycznych roszczeń majątkowych.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia tych danych.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu PolCredit, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika.
 10. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych tj. prawo do otrzymania od PolCredit danych osobowych Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać takie dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych osobowych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PolCredit.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej zwykłego pobytu Użytkownika, miejsca pracy Użytkownika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie przez PolCredit danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO. Polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym utrzymania Konta w Serwisie, a odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie takich umów.
 13. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników w innych celach niż świadczenie usług drogą elektroniczną dostępne są w klauzuli informacyjnej dostępnej: (Link)

§9 – Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć pisemną reklamację związaną ze świadczeniem przez PolCredit usług drogą elektroniczną. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy (PolCredit sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny (info@latwykredyt.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii (numer telefonu 222182103).
 2. PolCredit rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, PolCredit poinformuje o tym Użytkownika wskazując:
  1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji PolCredit poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PolCredit w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że PolCredit udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika.

§10 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
 5. O zmianach Regulaminu PolCredit informuje na stronie Serwisu.
 6. PolCredit może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi PolCredit informuje ogłoszeniem w Serwisie.